Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

la-lu
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
la-lu
la-lu
5850 eb64
la-lu
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea
la-lu
6357 36be

February 17 2018

la-lu
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viayveee yveee

February 16 2018

4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viasweetnothingg sweetnothingg
la-lu
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
la-lu
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
la-lu
3222 e112

February 15 2018

la-lu

February 13 2018

la-lu
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viakooobi kooobi
la-lu
7468 b955 500
Reposted bymustbestrongyveeemr-absentiatalarcioalexandrious
0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viasexlovenmagic sexlovenmagic
la-lu
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafourstrings fourstrings
la-lu
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viadarioosh darioosh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl