Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

la-lu
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatramentovva atramentovva
la-lu
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaatramentovva atramentovva
la-lu
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viashakeme shakeme
la-lu
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
la-lu
5217 d3cf 500
la-lu
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
la-lu
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viasweetnothingg sweetnothingg
la-lu
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk

June 19 2017

la-lu
1923 8afd
Reposted fromepi epi viamaybeyou maybeyou
la-lu
la-lu
5431 d4d6
Reposted frommowmihou mowmihou viaatramentovva atramentovva

June 15 2017

la-lu
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
la-lu
la-lu
3627 b1f0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
la-lu
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflesz flesz
la-lu
la-lu
1369 6067 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
la-lu
Play fullscreen
ludzie są niesamowici!
la-lu
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
la-lu
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl